Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem
Úvod Texty Mapy Kartogramy Výdej dat Informace Archiv
Zapomněli jste heslo?
   

Úvod


4. úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Ústí nad Labem  byla zpracována v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů byla dokončena 31. 12. 2016 a je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona v platném znění.

V textové části je proveden rozbor stavu a vývoje jednotlivých tématických oblastí území. Mezi tyto oblasti spadají témata přírodních podmínek, sídelní struktury, stavu složek životního prostředí, dopravní a technické infrastruktury, ale také témata popisující dynamické činitele v území, zejména ekonomické, sociální, kulturně-historické a další. Jedním ze specifických cílů tohoto rozboru je nalezení základních hodnot území, jejichž zachování je klíčové z hlediska dalšího rozvoje území. Pro každé takto specifikované téma je zpracována SWOT analýza,  která zahrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, na jejichž základě jsou pak definovány hlavní problémy k řešení především v navazujících územně plánovacích dokumentacích. Dílčí SWOT analýzy a specifikace hlavních problémových témat se staly základem vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje. Vyhodnocením rozboru udržitelného rozvoje území, jehož součástí jsou výše uvedené kapitoly, je určení problémů k řešení, směřujících zejména do územně plánovací dokumentace obcí.


Pořizovatel ÚAP 2016: Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor investic a územního plánování

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Zpracovatel ÚAP 2016: Institut regionálních informací, s.r.o.
Chládkova 2, 616 00 Brno
Zpracovatel portálu ÚAP: Georeal spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Tel: 377 237 343
E-mail: georeal@georeal.cz
Design portálu ÚAP: Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor investic a územního plánování, Oddělení GIS

E-mail: gis@mag-ul.cz


První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

2018©Georeal spol. s r.o.