INFORMACE O TRASÁCH

TRASY NETUŠENÝCH KRÁS

Cyklus "Trasy netušených krás" byl původně vydán formou klasických tištěných materiálů oddělením cestovního ruchu Magistrátu města a zahrnuje čtyři tematické trasy, které ukazují zajímavá místa v Ústí nad Labem. Tato webová aplikace převádí původní brožury do interaktivní mapové podoby a jednotlivá stanoviště doplňuje o nově pořízené fotografie, adresy, GPS a další údaje. Aplikace rovněž zobrazuje průběh tras, včetně doplňujících informací a výškových profilů.

Tištěné materiály v PDF:

Největší město Ústeckého kraje Ústí nad Labem se může pochlubit celou řadou záviděníhodných NEJ, jejichž zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce světovou jedničkou. Strategický bod při největší české řece se stal už v dobách Přemyslovců důležitým hradištěm. Královské svobodné město tu vyrostlo ve 13. století, i když po většinu své existence spíše šlo o ospalé městečko v malebné krajině Labského údolí. Jeho kouzlu podlehly v 19. století nejvýznamnější osobnosti evropské kultury, jakými byl například skladatel Richard Wagner, přírodovědec a cestovatel Alexander Humboldt, malíř Ludwig Richter, či spisovatel Karel May. Ale blízkost ložisek hnědého uhlí a dopravních tepen předurčila městu jiný osud. V průběhu druhé poloviny 19. století vyrostla z ospalého Ústí přední průmyslová metropole celého mocnářství. Stála tu největší chemička, největší lahvárna, první celulózka, nejstarší lisovna droždí, nejrozsáhlejší seřaďovací nádraží, nejrušnější přístavy atd. Pulzující město plodilo úspěšné syny a dcery, jakými byl Rudi Sieber, filmový producent a manžel nejslavnější německé herečky Marlene Dietrich, nejbohatší podnikatel meziválečného Československa - Ignaz Petschek, nejvyšší český velitel v první světové válce - Eduard Kadlec, první filmařka, která objela svět - Martha Schichtová, Heinz Edelmann - výtvarník a stvořitel nejslavnější ponorky, tedy filmu Žlutá ponorka s legendárními the Beatles, nejčtenější současný český spisovatel Vladimír Páral aj. Zdá se vám tolik superlativů na jedno město příliš? Pojďme se vydat za dalšími přímo do ústeckých ulic...

Provinční české královské město Ústí nad Labem se v druhé polovině 19. století proměnilo v přední průmyslovou metropoli rakousko-uherské monarchie. Nová pozice města se v jeho panoramatu neodrážela jen v podobě rostoucího počtu továrních hal a vysokých komínů. Stráně nad městem začaly také plnit honosné paláce místních továrníků a obchodníků. Koncentrace široko daleko nevídaného luxusu silně kontrastovala s umouněností industriální architektury. Nová vůdčí společenská vrstva průmyslníků se chtěla přiblížit životu aristokracie a svá sídla tak stavěla po vzoru šlechtických zámků. Ústecká smetánka si nechávala navrhovat vily předními architekty své doby. Oblíbení byli zejména vídeňští tvůrci. Mnohé z vil si dodnes uchovaly někdejší noblesu a promlouvají o společenském postavení, životním stylu i vkusu svých majitelů.

Královské svobodné město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině Labského údolí s Českým středohořím, nedaleko od romantických skal Labských pískovců a dotýká se úpatí Krušných hor. Město a jeho přilehlé okolí patří k nejstarším osídleným územím v Čechách. Údolím Bíliny procházeli před 25 000 lety lovci mamutů a od té doby je vlastně Ústecko trvale osídleno. Dávné i moderní dějiny města Ústí nad Labem reprezentují nejvýznamnější městské dominanty, kolem kterých vás provede trasa „Zlatá čtyřka“. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vyhlídkový zámeček Větruše, hrad Střekov a Mariánský most jsou dnes výraznými symboly města. Spojují dávnou minulost s naší současností.

Labské údolí, které se vine malebnými vrchy Českého středohoří, bylo od středověku označováno jako součást Českého ráje nebo Zahrady Čech. Úrodná krajina je plná malebných pohledů a romantických zážitků, které se staly častou a bohatou inspirací nejen pro tisíce prostých návštěvníků, ale také pro nepřeberné množství významných osobností. Právě díla slavných umělců nám zanechala svědectví o krajině a jejích proměnách. A nejen to, v řadě významných a slavných dílech nacházíme přímou inspiraci, bez které by nemohla vůbec vzniknout. Mezi poutníky labským údolím vedle sebe nacházíme slavné básníky Johanna Wolfganga Goetha a Karla Hynka Máchu, dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, romanopisce Karla Maye a Vladimíra Párala, hudební skladatele Richarda Wagnera nebo Bedřicha Smetanu. Labským údolím prošly také stovky dramatických umělců, z nichž nejslavnější jsou herečka Marlene Dietrich nebo kameraman Frank Planer. A samozřejmě to jsou malíři, grafici a fotografové, kteří již od konce 18. století systematicky zaznamenávali krajinu a její příběhy v proměnách doby i výtvarných stylů. Právě proto je naše trasa nazvána „Umělecká stezka“. Má nejen připomínat slavnou minulost, ale pro dnešní návštěvníky má být také novou inspirací…

MUZEA A SBÍRKOVÉ EXPOZICE NA ÚSTECKU

Téma bylo původně vydáno formou tištěného materiálu oddělením cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem. Tato webová aplikace převádí původní materiál do interaktivní mapové podoby a doplňuje jej o nově pořízené fotografie, GPS a další aktualizované informace.

Tištěný materiál v PDF je k dispozici ZDE.

VYHLÍDKOVÁ MÍSTA

Vyhlídková místa vytipovalo oddělení GIS vlastním průzkumem území ORP (okresu) Ústí nad Labem v rámci pořizování územně analytických podkladů. Jedná se o veřejně přístupná místa, jejichž vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Mapové body vyhlídkových míst jsou v této aplikaci doplněny o fotografie, GPS, nadmořskou výšku a další informace. Číslování míst je náhodné.

NAUČNÉ STEZKY

Naučné stezky seznamují návštěvníky s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi území ORP (okresu) Ústí nad Labem. Na trasách naučných stezek se nacházejí tzv. zastavení s informačními tabulemi, na nichž bývají uvedeny číslo zastávky, popis zajímavosti, ilustrace, mapky a další informace. Tato aplikace nabízí mapové pohledy na průběh stezek, včetně doplňujících informací a výškových profilů. Dále jsou k dispozici mapové body jednotlivých zastavení, včetně GPS, nadmořské výšky, fotodokumentace místa a informační tabule a dalších informací.

Naučná stezka začíná za garážovým dvorem v ulici v Důlcích a vede vzhůru podél Stříbrnického potoka až do ulice V Rokli ve Stříbrnících. Na nenáročné trase, dlouhé 861 metrů, se nachází celkem 10 informačních panelů, které návštěvníka seznámí s místní faunou a flórou, ale i historií samotného Bertina údolí. Zajímavostí je také Stříbrnický vodopád, vybudovaný roku 1890 a vysoký 3,5 metru, který se nachází u informačního panelu č. 7.

Naučná stezka začíná na Husově náměstí v Chabařovicích a vede podél hřbitova až k zasypané těžební jámě Černé Máry, kde se otevře výhled na jezero Milada. Na trase, dlouhé 2 km, vhodné i pro osoby s omezenou schopností pohybu, se nachází 4 informační panely, věnující se hlubinnému dobývání hnědého uhlí a následné komplexní rekultivaci území.

Osu naučné stezky, která začíná i končí na návsi v Zubrnicích, tvoří Luční potok. Stezka je dlouhá necelé 2 km a nachází se na ní 12 informačních panelů v českém, německém i anglickém jazyce, které návštěvníka blíže seznámí s místní faunou a flórou, ale i starými vodními stavbami, které jsou v současné době postupně obnovovány.

Naučná stezka vede část trasy souběžně s naučnou stezkou Luční potok. Rozdělují se na lesní cestě po přibližně 1 km u informačního panelu č. 3. Na naučné stezce, dlouhé přibližně 4 km, se nachází 6 informačních panelů, které návštěvníka seznámí s místní faunou a flórou, ale i jedinečným charakterem území. Trasa končí opět na návsi v Zubrnicích.

Naučná stezka začíná na návsi u kapličky v Brné a končí na parkovišti u hradu Střekov. Na středně náročné trase, dlouhé 8,5 km, seznámí návštěvníka prostřednictvím 15 informačních panelů s morfologií skal a místní faunou a flórou. Na stezce se nachází také několik panoramatických výhledů do Labského údolí, nejvýznamnějším z nich je pak vyhlídka na vrchu Vysoký Ostrý.

Naučná stezka začíná na Soudném vrchu u Středověkého popraviště, které zde sloužilo svému účelu až do konce 18. století, a končí v areálu Ústeckého podzemí. Na trase dlouhé 370 metrů se návštěvník prostřednictvím 5 informačních panelů seznámí s přírodními a geologickými poměry v území, jakož i významnými historickými událostmi.

Na naučné stezce, jež prochází skalním městem tvořeným chráněnými druhohorními pískovci, se nachází dva okruhy, přičemž oba začínají u turistického rozcestníku Skalní náměstí. Zatímco velký okruh dovede návštěvníka po trase dlouhé přibližně 1 km skalním městem až k Turistické chatě v Tisé, malý okruh o délce necelých 800 metrů provede návštěvníka západní částí Tiských skal. 9 informačních panelů v českém i německém jazyce pak seznámí návštěvníka s geologickými poměry, místní faunou a flórou, ale také s historií nebo horolezectvím. Stezka je určena pouze pro pěší, přičemž je středně náročná a není vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Naučná stezka začíná v areálu zámku Větruše a na trase dlouhé 4,5 km se nachází několik zajímavých míst jako je Humboldtova vyhlídka, Vaňovský vodopád nebo vyhlídka Vrkoč. Prostřednictvím 9 informačních panelů se návštěvník seznámí s přírodními a geologickými poměry v území, či historií samotné naučné stezky. Kromě několika výhledů na Labské údolí a hrad Střekov se na stezce nachází také rozsáhlá čedičová pole, známá jako kamenná moře.

Naučná stezka začíná u Děčínského Sněžníku, odkud je krásný výhled na České středohoří. Na trase dlouhé přes 25 km se nachází 22 česko-německých informačních panelů, které návštěvníka seznámí s přírodními a geologickými poměry v území či událostmi, které měly ve větší či menší míře dopad na zdejší krajinu a její obyvatelstvo. Stezka končí u turistického rozcestníku v obci Adolfov, v nadmořské výšce 752 m. Na území ORP Ústí nad Labem začíná stezka v obci Ostrov u Tisé, informačním panelem č. 7.