NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
▼ Adresy                      
  Adresy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
  Ulice 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
  Google Street View 2014 Vektorová vrstva   ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Úsek GIS aplikoval GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě do M 1 : 500  
  Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva     ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
  Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Budovy           Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání          
  Budovy 2018 Vektorová vrstva Stavební objekt RUIAN ORP ČÚZK - RÚIAN Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
  Definiční body budov 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
  Definiční body parcel 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Správní hranice                      
  Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
  Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 Město ÚnL Statutární město Ústí nad Labem   Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Městské části - RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   Město ÚnL ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Základní sídelní jednotka 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Ochrana přírody a krajiny                      
  Zvláště chráněná území 2016 Vektorová vrstva Národní přírodní památka, Přírodní památka, Přírodní rezervace ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Zvláště chráněná území 2016 Vektorová vrstva Přírodní park ORP Krajský úřad Ústeckého kraje     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Zvláště chráněná území 2016 Vektorová vrstva ÚSES, Interakční prvek ORP Odbor životního prostředí MmÚ   Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace Okresního generelu  2013 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Zvláště chráněná území 2016 Vektorová vrstva Natura 2000 - EVL, ptačí oblast ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Zvláště chráněná území 2016 Vektorová vrstva Chráněná krajinná oblast vč. zón ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Půdní fond                      
  Půdní fond 2016 Vektorová vrstva Hranice BPEJ ORP Státní pozemkový úřad     jednou ročně Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Půdní fond 2016 Vektorová vrstva Odvodněná plocha ORP Státní pozemkový úřad     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Půdní fond 2016 Vektorová vrstva Rekultivace ORP Palivový kombinát Ústí nad Labem     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Lesy                      
  Lesy 2016 Vektorová vrstva Lesy zvláštního určení, ochranné, hospodářské ORP Krajský úřad Ústeckého kraje     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Lesy 2016 Vektorová vrstva Plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním ORP Krajský úřad Ústeckého kraje     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Všeobecná ochrana krajiny                      
  Všeobecná ochrana krajiny 2014 Vektorová vrstva Stromy (OŽP) ORP Odbor životního prostředí MmÚ     2014 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2016 Vektorová vrstva Památný strom ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2016 Vektorová vrstva Skupina památných stromů ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2016 Vektorová vrstva Významný krajinný prvek registrovaný ORP Odbor životního prostředí MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2016 Vektorová vrstva Významný krajinný prvek ze zákona ORP Úsek GIS - KN (druh pozemku)     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2012 Vektorová vrstva Dochovaný přírodní prvek na území CHKO ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2016 Vektorová vrstva Lokality Ramsarské úmluvy, Migračně významná území, Dálkový migrační koridor ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2016 Vektorová vrstva Kritické a problémové místo pro migraci, Hranice biochory ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Všeobecná ochrana krajiny 2014 Vektorová vrstva Hranice bioregionu, Stupeň přirozenosti lesních porostů ORP Agentura ochrany přírody a krajiny     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Vodní hospodářství                      
  Vodní hospodářství 2016 Vektorová vrstva Vodojem, Vodojem zemní, Vodojem věžový ORP Výzkumný ústav vodohospodářský     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Vodní hospodářství 2014 Vektorová vrstva Zdroj podzemních vod, Vodopád, Vodní tok, Vodní plocha ORP ZABAGED ČÚZK     2014 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Vodní hospodářství 2016 Vektorová vrstva Ochranná pásma vodních zdrojů ORP Severočeské vodovody a knalizace     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 :500  
  Vodní hospodářství 2012 Vektorová vrstva Ochranné pásmo zařízení ČHMÚ ORP Statutární město Ústí nad Labem     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Vodní hospodářství 2014 Vektorová vrstva Zranitelná oblast, CHOPAV ORP Výzkumný ústav vodohospodářský     2014 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Geologie                      
  Geologie 2016 Vektorová vrstva Sesuvné území, Staré důlní dílo, Poddolované území ORP Česká geologická služba     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Geologie 2016 Vektorová vrstva Dobývací prostor ORP Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Geologie 2016 Vektorová vrstva Výhradní bilancované ložisko nerostných surovin, Schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů ORP Česká geologická služba     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
  Geologie 2016 Vektorová vrstva Chráněné ložiskové území ORP Česká geologická služba     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Honitby                      
  Honitby 2017 Vektorová vrstva   ORP Ústav pro hospodářskou úpravu lesů     2017 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Okresní generel ÚSES                      
  Okresní generel ÚSES 2000 Vektorová vrstva Územní systém ekologické stability ORP Odbor životního prostředí MmÚ   Úsek GIS provedl rektifikaci a vektorizaci dokumentu 2008 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ AOPK - Přírodní biotopy 2014 Vektorová vrstva   ORP WMS Agentura ochrany přírody a krajiny     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ AOPK - Přírodní biotopy a habitaty 2014 Vektorová vrstva   ORP WMS Agentura ochrany přírody a krajiny     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ AOPK - Migrace savců 2014 Vektorová vrstva   ORP WMS Agentura ochrany přírody a krajiny     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ AOPK - Mezinárodní ochrana ŽP 2014 Vektorová vrstva   ORP WMS Agentura ochrany přírody a krajiny     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ AOPK - Doprava a obojživelníci 2014 Vektorová vrstva   ORP WMS Agentura ochrany přírody a krajiny     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Typy půd (CENIA) 2017 Vektorová vrstva   ORP WMS Národní geoportál INSPIRE     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Vodní a větrná eroze půd ČR (VÚMOP) 2017 Vektorová vrstva   ORP WMS Geoportál SOWAC GIS     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Potencionální přirozená vegetace (CENIA) 2017 Vektorová vrstva   ORP WMS Národní geoportál INSPIRE     WMS Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Katastr                      
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500  
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1:500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1:500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2015 2015 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2014 2014 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, s.r.o. Ortofoto 2014 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2013 2013 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2010 2010 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px Město ÚnL GEOREAL, s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2006 2006 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 20 cm/px ORP GEODIS, s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2007 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ÚnL 1996 1996 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px Město ÚnL ARCGUS GEO Ortofoto 1996 © ARCGUS GEO, ve vlastnictví Města Úsek GIS provedl rektifikaci 2014 Nemá do M 1 : 1000  
● Letecká 1953-1954 1953 - 1954 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 50 cm/ px ORP CENIA Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o.   2013 Nemá do M 1 : 500  
● Všeobecná 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  oddělení GIS provedlo generalizaci 2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Turistická 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Císařské otisky 1842 1842 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci 2014 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 2000  
                       
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ                      
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie                
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Dokumenty > PDF Legendu je dostupná v nástroji Dokumenty v příslušné sekci jako PDF soubor (především rastrová a podkladová data)